Υπηρεσίες

 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ παρέχει στους πελάτες της τις ακόλουθες επενδυτικές υπηρεσίες για τις οποίες έχει λάβει τις σχετικές εγκρίσεις  από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Αριθμ. Αδείας: 2/48/18.7.1990, 27/471/16.5.2008, 727/31.8.2015)
 
(Α) Κύριες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες:
  1. Λήψη και διαβίβαση εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων
  2. Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών
  3. Διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό
  4. Παροχή επενδυτικών συμβουλών
  5. Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης
 
(Β) Παρεπόμενες υπηρεσίες:
  1. Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών
  2. Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτές προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα
  3. Παροχή υπηρεσιών σχετιζομένων με την αναδοχή