Κεφαλαιακή Επάρκεια

Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 575/2013 καθώς και τον νόμο 4261/2014, δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση στην ιστοσελίδα της, πληροφορίες σχετικά με την κεφαλαιακή της επάρκεια καθώς και τις πολιτικές – διαδικασίες που έχει θεσπίσει για την διαχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τις δραστηριότητές της.

Ακολουθούν οι δημοσιοποιήσεις και οι απαιτήσεις των άρθρων 80 έως 87 του νόμου 4261/2014 και του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2015

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2016