Ειδική Διαπραγμάτευση

 Η ΜΙΔΑΣ ΑΧΕΠΕΥ διαθέτει Τμήμα Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί κινητών αξιών.

Σήμερα, το τμήμα της Ειδικής Διαπραγμάτευσης ασκεί τα καθήκοντά του για τις  μετοχές των : ΟΤΕ ,  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ , ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ , EUROBANK , ΔΕΗ , ΟΠΑΠ και ΜΠΕΛΑ (JUMBO).
 
Οφέλη από την Ειδική Διαπραγμάτευση:
Μέσω της Ειδικής Διαπραγμάτευσης, η χρηματιστηριακή συμπεριφορά της μετοχής μιας εταιρίας βελτιώνεται με διαφανή τρόπο. Η ρευστότητα μιας μετοχής αυξάνεται σημαντικά, καθώς ο Ειδικός Διαπραγματευτής έχει υποχρέωση να εισάγει ταυτόχρονα εντολές αγοράς και πώλησης, για προκαθορισμένο ελάχιστο όγκο και προκαθορισμένο περιθώριο(bid-ask spread).
Πέραν της αύξησης της ρευστότητας, μέσω της Ειδικής Διαπραγμάτευσης αυξάνεται η εμπορευσιμότητα της μετοχής ενώ περιορίζονται οι έντονες διακυμάνσεις της τιμής, αυξάνεται η αξιοπιστία της μετοχής και βελτιώνεται η αναγνωρισιμότητα της στην αγορά.
 
Το Χρηματιστήριο Αθηνών πραγματοποιεί σε τριμηνιαία βάση αξιολόγηση των Ειδικών Διαπραγματευτών της  Αγοράς Αξιών. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω ειδικής διαδικασίας που ορίζεται από το Χ.Α. και βασίζεται σε στοιχεία του αμέσως προηγούμενου τριμήνου.