Εκκαθάριση και Θεματοφυλακή

Η ΜΙΔΑΣ ΑΧΕΠΕΥ είναι μέλος τη Εταιρίας Εκκαθάρισης (ΕΤ.ΕΚ.) και ως εκ τούτου διαθέτει τμήμα Εκκαθάρισης Συναλλαγών και Θεματοφυλακής.
Πιστοποιημένοι εκκαθαριστές αξιών διεκπεραιώνουν έγκαιρα και με συνέπεια την καθημερινή εκκαθάριση όλων των συναλλαγών που πραγματοποιεί η εταιρία και φροντίζουν για την ορθή τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητα της εταιρίας ως Θεματοφύλακας των τίτλων.
Οι υπηρεσίες θεματοφυλακής περιλαμβάνουν:
  1. Φύλαξη τίτλων.
  2. Καθημερινή αποτίμηση του χαρτοφυλακίου και αποστολή statement αναλυτικής κίνησης χαρτοφυλακίου και χρημάτων.
  3. Έκδοση βεβαιώσεων για φορολογική χρήση.
  4. Μεταβίβαση-μεταφορά τίτλων μεταξύ Ατομικής - Κοινής Μερίδας, μεταφορά τίτλων προς τον Ειδικό Λογαριασμό.
  5. Υπηρεσίες Υποαναδοχής (Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης). Ενδεικτικά, τέτοιες υπηρεσίες είναι:
·        είσπραξη μερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου από τις εισηγμένες για λογαριασμό των πελατών
·        Η συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εισηγμένων εταιρειών κατόπιν ρητής εντολής του πελάτη και η παραλαβή των  νέων μετοχών
·        Η συμμετοχή σε δημόσιες εγγραφές.
·        Η δέσμευση μετοχών για συμμετοχή σε Γενικές Συνελεύσεις

Ο Κωδικός Χειριστή της ΜΙΔΑΣ ΑΧΕΠΕΥ στο Σύστημα Αυλων Τίτλων είναι το 109.